Regulamin

Warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym farwa.pl

Sklep internetowy farwa.pl działający pod adresem http://www.farwa.pl  (dalej: „Sklep Internetowy farwa.pl”) jest platformą prowadzoną przez:

Sklep Farwa
ul. Długa 24
83-400 Kościerzyna
Tel.: 514532727
E-mail: farwa.kaszuby@gmail.com

Sklep jest własnością firmy: Farwa Angelika Szulfer, z siedzibą w Kamienicy Szlacheckiej, ul. Rzemieślnicza 5, NIP 589-180-96-73

Słowniczek
 • Magazyn – magazyn zlokalizowany w sklepie Farwa
 • Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego farwa.pl , umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia takich jak w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.
 • Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym farwa.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.
 • Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.
 • PDF – (skrót od Portable Document Format) format pliku o tej samej nazwie opracowany przez firmę Adobe Systems.
§ 1 Warunki realizacji zamówienia
 1. Klientem Sklepu Internetowego farwa.pl może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 2. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.farwa.pl. Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na ww. stronie internetowej, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” lub „DO KOSZYKA”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności, oraz potwierdzenie zamówienia.
 3. W Koszyku, Klient wskazuje:
  (a) zamawiane produkty;
  (b) adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
  (c) sposób dostawy;
  (d) sposób płatności; oraz
  (e) (opcjonalnie) kod rabatowy.
 4. Maksymalna ilość identycznych produktów znajdujących się w jednym zamówieniu składanym przez Klienta jest ograniczona liczbą produktów znajdujących się w sklepie.
 5. Przedmiot zamówienia może być dostarczony do Klienta w zależności od jego wyboru:
  (a) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;
  (b) w sklepie;
 6. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także jeśli zakup ich od dostawców nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, osoba w sklepie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
 7. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:
  (a) anulowanie całości zamówienia ;
  (b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie; albo
  (c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach).
 8. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Sklepu Internetowego farwa.pl, w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie błędnych cen, lub opisów produktów. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 9. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy:
  (a) loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym farwa.pl. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do ww. konta;
 10. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu,Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
§ 2 Ceny produktów
 1. Sklep zamieszcza informacje o produktach na stronie Sklepu Internetowego farwa.pl i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego farwa.pl zamieszczone przy produkcie:
  (a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  (b) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
  (c) nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego farwa.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Promocje w Sklepie Internetowym farwa.pl nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
§ 3 Modyfikacja zamówienia
 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Sklep wysyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Spółkę.
§ 4 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
 1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:
  (a) gotówką w sklepie,
  (b) gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego farwa.pl;
  (c) przelewem bankowym. W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep Internetowy farwa.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatności.
 2. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym. Nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia przez Podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.
 3. Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.
§ 5 Czas realizacji zamówień
 1. Sklep może zamieścić na Stronie produktowej informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
 2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niej zależne.
§ 6 Warunki reklamacji
 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Spółkę o stwierdzonej niezgodności.
 2. Sklep w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Warunkiem koniecznym, aby Sklep rozpatrzył reklamację jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji znajduje się na odwrocie faktury).
 4. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamacje należy odesłać na adres Sklepu za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna). W takim przypadku Sklep zwróci Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.
 5. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia odbierany jest w Sklepie, reklamacje należy składać w Sklepie, w którym odbierany był przedmiot zamówienia zawierający reklamowane produkty.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
§ 7 Warunki gwarancji
 1. Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady
  (a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sklep jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu;
  (b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z jego opisem.
§ 8 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane:
  (a) kontaktując się mailem;
  (b) samodzielnie anulując zamówienie na stronie www.farwa.pl.
 2. Klient, o którym mowa w ust. 2 powyżej może dokonać zwrotu zakupionych produktów, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokona zwrotu odebranych produktów w stanie niepogorszonym (Wzór oświadczenia Klienta znajduje się na odwrocie faktury).
 3. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę.
 4. Sklep nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
§ 9 Zwrot należności Klientom
 1. Sklep dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  (a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  (b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
  (c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Sklepie i było uprzednio opłacone z góry;
  (d) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
 2. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, za pomocą którego Klient dokonał zapłaty z góry za zamówienie, przy czym Klientowi nie przysługuje z tego tytułu prawo do żądania zapłaty odsetek.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu. Jeżeli Klient nie prześle numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu. Nie ponosi odpowiedzialności jeżeli brak zwrotu jest wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 4. W przypadku gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub rozpatrzenie reklamacji zamówienia nastąpią w Sklepie, a zamówienie zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w Sklepie
 5. Sklep nie jest zobowiązana do zwrotu należności bezpośrednio Klientowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności o których mowa w ust. 1 powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego, karty kredytowej przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz sklepu.
§ 10 Dane osobowe
 1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym farwa.pl Klient, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji zamówień Klienta dokonywanych w Sklepie Internetowym farwa.pl.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie Internetowym farwa.pl.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, przez zaznaczenie dodatkowego pola formularza rejestracyjnego, podane przez Klienta dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą przetwarzane w celu informowania Klienta o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep Internetowy farwa.pl.
 4. Administratorem danych osobowych Klienta jest sklep Farwa z siedzibą w Kościerzynie (83-400) przy ul. Długa 24.
 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 6. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
 7. Klienci Sklepu Internetowego farwa.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
§ 11 Postanowienia końcowe
 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego farwa.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego farwa.pl nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu Internetowego farwa.pl zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych przyczyn od niej niezależnych.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie Internetowym farwa.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.
 6. Ceny podane w Sklepie Internetowym farwa.pl nie są cenami obowiązującymi w Sklepie i nie podlegają dodatkowym rabatom, które mogą w danym czasie obowiązywać w Sklepie.
 7. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 8. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego farwa.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13 grudnia 2011.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Sklep wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Szczegóły znajdziesz w 

Kategorie

podkategoria
Rozmiar
Wybierz rozmiar
Cena
Cena - slider
1,00 zł1900,00 zł
Rozmiar
Wybierz rozmiar
Cena
Cena - slider
1,00 zł1900,00 zł

Kategorie

podkategoria